محمدرضا زهره وندی،رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران: بنگاه ها از تعدیل نیرو پرهیز کنند.
محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در تحلیلی با اشاره به تداوم ریسک شیوه ویروس کرونا، از بنگاه ها خواست از تعدیل نیرو بپرهیزند و از دولت نیز خواستار حداقل حمایت در حوزه مالیات و بیمه شد. او هم چنین توصیه هایی بهداشتی و مراقبتی به همکارانش در سندیکای آسانسور و به شهروندان در استفاده از این ابزار داشت. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و عضو هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی، خواستار اجتناب شرکت ها از تعدیل نیرو برای کاهش مخاطرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا شد.